Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną przedsiębiorcy:

• konsultacje

w zakresie ochrony własności intelektualnej i wypracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o wykorzystanie przedmiotów tej własności: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych;

• audyt

prawno – patentowy w przedsiębiorstwie w zakresie praw własności intelektualnej;

• bieżące badanie

stanu techniki w dziedzinie działalności przedsiębiorcy i wskazywanie kierunków jej rozwoju dla uzyskania przewagi konkurencyjnej0;

• zgłaszanie przedmiotów

własności przemysłowej do ochrony prawnej:
-w trybie krajowym, w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP);
-w trybie regionalnym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) w zakresie znaków towarowych i wspólnotowe wzorów przemysłowych;
– w trybie międzynarodowym w Europejskim Organizacji Patentowej (European Patent Organization – EPO) w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych;
– w trybie międzynarodowym PCT w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization – WIPO);

• dozorowania terminów

wnoszenia opłat urzędowych do UPRP, EUIPO, EPO oraz WIPO;

• zastępowanie uprawnionego

w postępowaniu zgłoszeniowym oraz w postępowaniach spornych w Polsce i za granicą, na podstawie stosownych pełnomocnictw;

• prowadzenie bieżącej korespondencji

z UPRP; EUIPO, OHIM; WIPO; EPO.

• badanie czystości patentowej

innowacyjnych rozwiązań przed ich wprowadzeniem na rynek;

• stałe przeglądania wydawnictw

i baz patentowych w zakresie zgłaszanych do ochrony przez osoby trzecie przedmiotów prawa własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych;

• sporządzanie okresowych raportów

dla przedsiębiorcy z monitorowania praw własności przemysłowej;

• prowadzenie prac badawczo – rozwojowych

na rzecz przedsiębiorców, przy wykorzystaniu potencjału naukowego dostępnego dzięki bieżącej współpracy z uczelniami i instytutami;

• bezzwłoczne reagowanie

w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy w przypadku naruszania jego własności intelektualnej oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.